Corporación Local

Partido Popular

Alcalde

Sr. D. Germán Castrillón  Permuy

Primeiro Tenente de Alcalde e Concelleiro de Obras, Medio Ambiente e Relacións con Asociacións

Sr. D. Manolo González López

Concelleiro de Medio Rural, Parques Infantís e Infraestruturas

Sr. D. Julián Seijas Criado

Segundo Tenente de Alcalde e Concelleira de Turismo, Cultura, Educación, Festas, Feiras e Mercados

Sra. Dna. Esperanza Gayoso Pereiro

Terceiro Tenente de Alcalde e Concelleiro de Sanidade, Promoción Económica, Patrimonio, Xuventude e Deportes

Sr. D. Javier Fernández Brage

 

Agrupación de Electores de Cabanas

Concelleira de Xestión de Servizos, Recollida de Lixo e Xestión de residuos sólidos urbanos, alumeado público e limpeza e roce de vías municipais, parques e xardíns

Sra. Dna. Eva María García Amor

 

Partido dos Socialistas de Galicia

Sr. D. Delfín Feal Pereira

Sr. D. Carlos Ladra Brage

Sra. Dna. Concepción Rodríguez Ferreiro

 

Bloque Nacionalista Galego

Sr. D. Iago Varela Martínez

 

PDDdeG Somos Cabanas

Sr. D. Xosé Manuel Pérez Sardiña