Mensaje de error

User warning: The following module is missing from the file system: file_entity. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1128 of /home/cabanas/www/includes/bootstrap.inc).

Participación Ciudadana

Subvencións municipais a asociacións e entidades sen fins de lucro 2016

          Aprobadas por resolución da Alcaldía de data 29 de novembro de 2016, as bases da convocatoria para concesión de subvencións municipais a asociacións e entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas e actividades para o ano 2016, sométense a información pública na Secretaría do Concello polo prazo de quince días naturais, a contar desde o seguinte o da publicación deste anuncio no BOP, a efectos de exame e reclamacións. Ao mesmo tempo convócase a concesión de subvencións segundo as devanditas bases, podendo presentar

Sin definir